Egyéb közigazgatási ügyek

Külföldi letelepedés bejelentése

A bejelentés megtételére, tehát a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítésére személyesen kerülhet sor a konzulátuson, előre, telefonon egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási időben.

A kérelem benyújtásához szükségesek az alábbiak:

bejelentőlap kitöltése (helyben biztosítjuk);
érvényes személyazonosító igazolvány;
lakcímkártya;
adatlap a külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához (helyben biztosítjuk).
A személyi igazolvány és lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül. A Személy- és Lakcímnyilvántartó Rendszerbe külföldön élő magyar állampolgárként vezetik be a kérelmezőt. Az új lakcímkártyáján a lakcímnél a „Külföld” megjelölés szerepel csak. A kártyának a lejárt útlevél cseréjénél van jelentősége a továbbiakban, így annak igénylése és megőrzése javasolt.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, valamint a kérelmezőknek csatolniuk kell a magyar gyámhatóság hozzájárulását is.

 

Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése

1. Erkölcsi bizonyítványának Magyarországról történő beszerzéséhez kérjük, szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni az alább található űrlapot.

2. A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani.

a. A kérelem benyújtására személyesen csak előzetes, telefonon kért időpont alapján kerülhet sor.

b. Postai beadás esetén az összeget a konzulátus számlaszámára kérjük átutalni (SWIFT: UNCRITMM; IBAN: IT51E0200805001000105044349; számla tulajdonosa: AMBASCIATA DI UNGHERIA). Az utalásnál a megjegyzés rovatban kérjük megjelölni az igénylő nevét, és a tárgyat (erkölcsi bizonyítvány).

3. A kérelemhez az érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány másolatát mellékelni kell.

4. Az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének konzuli díj köteles. Amennyiben a magyarul kiállított erkölcsi bizonyítvány hiteles olasz fordítását is kéri annak díja a beszerzési díjjal együtt fizetendő be.

5. Az elektronikus formában kiállított erkölcsi bizonyítvány várhatóan 2 nap alatt érkezik meg.

6. A postán elküldött kérelemhez kérjük, mellékeljen rövid kísérőlevelet, amelyben megadja telefonszámát és/vagy e-mail címét, hogy szükség esetén elérhessük; továbbá kérjük, jelezze, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiteles olasz nyelvű fordítását kéri-e vagy sem.

7. A kérelem nyomtatvány kitöltéséhez és kézbesítési helyéhez kapcsolódó fontos információk:

- a nyomtatvány 8., pontjához (Tartózkodási hely) az itteni, Olaszországon vagy Máltán belüli címét írja be;

- a II. pontban a kézbesítést csak akkor töltse ki, ha magyarországi címre kéri az erkölcsi bizonyítványt – ha a kézbesítést Olaszországba vagy Máltára kéri, akkor ezt a részt hagyja üresen;

- ha az erkölcsi bizonyítványt Olaszországban vagy Máltán szeretné felhasználni, akkor a III. pontban válassza a „nem” lehetőséget, a IV., pontot pedig hagyja ki;

- végül pedig kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjon alá.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány kérőlap

 

Magyar állampolgár házasságkötése Olaszországban

A „Nulla Osta per matrimonio” tanúsítvány a hivatásos konzuli tisztviselő által kiállított olasz nyelvű okirat, amely tartalmazza az Olaszországban házasodni kívánó magyar állampolgár természetes személyazonosító adatait, szülei nevét, személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcímét, családi állapotát, valamint a megállapítást, hogy az állampolgár házasságkötésének nincs akadálya. A Nulla Osta nem pótolható Magyarországon beszerzett családi állapot igazolással.

A római konzul által kiállított tanúsítvány 6 hónapig érvényes és a római konzuli kerületben, azaz Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna tartományokban használható fel. A fel nem sorolt tartományok területére tervezett házasságkötésekhez szükséges tanúsítvány beszerzése érdekében a Milánói Főkonzulátushoz kell fordulni. 

Az ügyintézés személyes megjelenéshez kötött. Az eljárás díjköteles, az ügyintézési díjat bankkártyával, a személyes ügyintézés során szükséges megfizetni. Ha mindkét fél magyar állampolgár, két tanúsítványt kell kiváltani.

Szükséges dokumentumok:

• házasulandó felek személyazonosító igazolványa vagy útlevele, illetve harmadik országból érkező állampolgár tartózkodását igazoló dokumentum (tartózkodási engedély, vízum)

• magyar állampolgár lakcímkártyája,

• magyar állampolgár magyar születési anyakönyvi kivonata,

• magyar állampolgár korábbi házassága esetén a korábbi házasság megszűnését tanúsító okiratok (házasságot felbontó határozat, anyakönyvi kivonat).

• özvegyi jogállást igazoló anyakönyvi kivonat

 Kérjük, a szükséges iratokat előzetesen, e-mail-ben juttassák el konzulátusunknak annak érdekében, hogy a tanúsítványt az ügyintézés időpontjában át tudjuk adni. 

A házasságkötés megtörténtét követően a külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezése szükséges Erre mind a konzulátuson, mind magyarországi anyakönyvvezetőknél lehetőség van.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény büntetni rendeli az érdekházasság és egyéb valótlan családi kapcsolatok létrehozását.

A Btk. 355.§-a értelmében az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki anyagi haszonszerzés céljából, kizárólag tartózkodási jogosultságot igazoló okmány kiadása érdekében létesít családi kapcsolatot, vagy az apaságot megállapító teljes hatályú elismerő nyilatkozathoz hozzájárul, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő.

 

Családi állapot igazolása

A kérelmet személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton lehet benyújtani.

Az eljárás során a konzul a Személyi és Lakcímnyilvántartó Rendszer adatai alapján tanúsítványt állít ki. Kérjük, hogy ennek költségét a konzulátus számlaszámára utalja át, a megjegyzés rovatba nevét és kérésének tárgyát (családi állapot igazolás) adja meg.

A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolata;
kérelem a családi állapot igazolására (kérjük kék tollal aláírni!).
A kérelemnek nincs kötelező formai előírása. Javasoljuk azonban, hogy a Letölthető dokumentumok menüpontban található Kérelem családi állapot igazolására űrlapot töltse ki és azt hozza be vagy küldje el konzulátusunk címére.

A kérelem postai úton történő benyújtása esetén kérjük, hogy a levélben telefonszámát és e-mail címét is tüntesse fel.

Olaszországban házassági tanúsítvány bemutatására is szükség van az olasz Polgári Törvénykönyv 116. §-a értelmében. A Magyary Egyszerűsítési Program eredményeképpen 2013. március 1-jétől a magyar jogban megszűnt a házasságkötési tanúsítvány jogintézménye. Ennek helyettesítéseként a római konzulátus igazolást állít ki, melynek megszerzése mindkét házasulandó fél személyes megjelenéséhez kötött. Az igazolást kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban lehet átvenni.

Ehhez a következő dokumentumok szükségesek mindkét fél részéről:

érvényes útlevél vagy személyi igazolvány;
születési anyakönyvi kivonat;
a házasságkötés előtti elvált vagy özvegy családi állapotot igazoló iratok. Amennyiben a külföldi fél nem rendelkezik az Európai Unió tagállamainak állampolgárságával úgy a családi állapot igazolását a kiállítás helye szerinti államban működő, vagy oda akkreditált magyar külképviseletnek diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátnia. Az okiratot hiteles magyar fordítással kell ellátni (természetesen ezt a fordítást is lehet hitelesíttetni a konzulátuson).
adatlap és nyilatkozat (megtalálható a Letölthető dokumentumok menüpont alatt az Adatlap és nyilatkozat házasságkötési igazoláshoz pont alatt). Az adatlapot lehetőség szerint kérjük, hogy töltsék ki előre, a nyilatkozat azonban kizárólag a konzul személye előtt írható alá.

 

Külföldi állampolgár házasságkötése Magyarországon

A házasságkötés tervezett időpontja előtt mintegy három hónappal érdemes felkeresni a helyszín szerinti anyakönyvvezetőt, aki a házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására illetékes. Amennyiben nem tud személyesen megjelenni az anyakönyvvezetőnél, nem magyar állampolgár és a külföldön élő magyar állampolgár házasulók esetén a házasulók egyike a házassági szándékát írásban is bejelentheti, az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve az illetékes magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával.

A szükséges iratok birtokában a magyar hatóságok kb. 60 nap alatt állapítják meg, hogy a házasságkötésnek van-e a magyar jog szerint akadálya. Az eljárás során a külföldi félnek a következő iratokat kell bemutatnia:

érvényes útlevél;
születési anyakönyvi kivonat;
a helyileg illetékes anyakönyvi hivatal által kiállított tanúsítvány, miszerint a házasságkötésnek nincs jogi akadálya (Nulla osta al matrimonio – a tanúsítványt diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani, kivéve, ha a tanúsítványt a budapesti, más állampolgárság szerinti nagykövetség állítja ki);
családi állapotot igazoló okirat (pl. válást kimondó jogerős bírósági végzés, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata); lakóhelyet igazoló okirat.

Adatlap és nyilatkozat házasságkötési igazoláshoz (nulla osta)

 

Okiratbeszerzés (anyakönyvi kivonatok)

A konzulátus az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerhez való csatlakozás révén a Magyarországon anyakönyvezett születésről, házasságról, válásról, halálról anyakönyvi kivonatot tud kibocsátani 2016 áprilisától.

A kérelmet személyesen, illetve postai úton is be lehet nyújtani.

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes, telefonon kért időpontban kerülhet sor. A kérelemhez az érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány másolatát mellékelni kell. Az okirathoz minden esetben egy rövid indoklást kell fűzni, hogy milyen célból kéri az okirat beszerzését.

Az anyakönyvi kivonat beszerzésének konzuli díj köteles. A magyarul kiállított okirat hiteles fordítását a konzulátus – előzetes egyeztetés alapján és az erre vonatkozó összeg befizetésének megtörténte után – vállalja. Erre vonatkozóan lásd a Hitelesítések résznél leírtakat. Postai beadás esetén az összeget kérjük, hogy a konzulátus számlaszámára utalja át, a megjegyzés rovatba megadva a nevet és a kérelem tárgyát (okiratbeszerzés). A kérelemhez kérjük, mellékeljen rövid kísérőlevelet, amelyben megadja telefonszámát és/vagy e-mail címét, hogy szükség esetén elérhessük; továbbá kérjük, jelezze, hogy a magyar nyelvű okirat hiteles olasz vagy angol nyelvű fordítását kéri-e vagy sem.

Kérjük, hogy valamennyi dokumentumot kék tollal írjanak alá!

A felsorolt okiratokon kívül egyéb, magyar hatóság által kiállított okirat beszerzésére is van lehetőség. Ennek eljárási díja a magyar hatóság által felszámított díjon felül a konzuli közreműködési díja, amelyet a beadáskor kell megfizetni, míg a magyar hatóság díját utólag, az okirat átadásakor.

 

Névváltoztatás

I. Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Erre minden magyar állampolgárnak lehetősége van. A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes, telefonon kért időpontban kerülhet sor. Az okirat néhány hét elteltével érkezik meg. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- érvényes útlevél vagy személyi igazolvány;

- eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat;

- adatlap kitöltése, amelyet megtalál a Letölthető dokumentumok menüpont Névváltoztatási kérelem pontjánál

Az eljárás konzuli díj köteles.

II. Házassági névviselési forma megváltoztatása

1. Házasságban viselt név megváltoztatása

Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság, vagy válás miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság/válás anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét. A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg.

2. A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt, illetve a házasság megszűnését követően lehetősége van a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes, telefonon kért időpontban kerülhet sor. Az okirat néhány hét elteltével érkezik meg. A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

- érvényes útlevél vagy személyi igazolvány;

- eredeti, magyar születési anyakönyvi kivonat;

- eredeti, magyar házassági anyakönyvi kivonat;

- adatlap kitöltése, amelyet megtalál a Letölthető dokumentumok menüpont Névváltoztatási kérelem pontjánál

Az eljárás konzuli díj köteles.

 

Ügyfélkapu regisztráció

A konzulátuson lehetőség van személyes ügyfélkapu regisztrációra. Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein kizárólag az első ügyfélkapu nyitásának kezdeményezésére van lehetőség, lejárt jelszó újraaktiválására vagy második ügyfélkapu nyitására például nem.

Az eljárás kizárólag személyesen intézhető, előzetes, telefonos időpontfoglalással.

Az ügyfélkapu regisztráció feltételei:

- adatlap kitöltése (helyben biztosítjuk)

- érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél

- élő e-mail cím.

Az eljárásért nem kell fizetni.